Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Komunitní plánování sociálních služeb na Nepomucku bude zahájeno dne 15.11.2023 setkáním zástupců obcí, sociálních služeb a veřejnosti u kulatých stolů od 13:00 do 15:00 hodin.

Pozvánka k plánování sociálních služeb na Nepmucku

  

Oproti původnímu předpokladu proběhne pouze jedno setkání společné pro obě pracovní skupiny, a to v čase od 13.00 do 15.00 hodin. Omlouváme se za případné komplikace, děkujeme všem přihlášeným (další mají možnost se přihlásit) a budeme se těšit na setkání s Vámi.

Plánování sociálních služeb na Nepomucku 15.11.2023. Kulturní a informační centrum Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 123, Nepomuk. 

13:00 - Senioři, osoby se zdravotním postižením

15:00 - Děti, mládež, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Program: 

představení projektu a pracovních skupin

prezentace dosavadních výstupů

přehled silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení rozvoje sociálních služeb.

Účast na jednom z uvedených setkání potvrďte do 10.11.2023 na e-mail: eduard.sispela@cpkp.cz nebo na tel.: 774497874).

Přihlášení účastníci budou o případných organizačních změnách vyrozumění e-mailem. 

 

Komunitní centrum

Informace ze Strategického plánu rozvoje města Nepomuk, v podobě schválené zastupitelstvem města Nepomuk 20. září 2018.

SPECIFICKÉ CÍLE

Pro dosažení formulované strategické vize je tato rozpracovaná do souboru tří specifických cílů, které dále rozpracovávají konkrétní aspekty strategické vize.

Specifické cíle jsou tedy konkretizací strategické vize v aktuálním kontextu města Nepomuk – reflektují analytická zjištění a závěry a rozpracovávají „cestu“ k dosažení strategické vize.

SC1:

Nepomuk: město vyznačující se vysokou kvalitou svého fyzického prostředí, svých funkcí a služeb, které obyvatelům města i širšího regionu poskytuje.

V tomto specifickém cíli jde především o podporu vzniku a rozvoje služeb a občanské vybavenosti, které občanům města chybí, a obecně o „oživení“ města, především náměstí Augustina Němejce. Právě nedostatek služeb a občanské vybavenosti a zároveň současný stav náměstí jsou zároveň řazeny mezi aktuálně největší problémy města.

Bohaté možnosti „vyžití“ obyvatel v jejich volném čase jsou jedním z rozhodujících faktorů pro naplňování rezidenčního potenciálu města. V tomto smyslu je nutné klást důraz na rozvoj nabídky Strategický plán rozvoje města Nepomuk 39 pro organizované i neorganizované trávení volného času, zejména pro děti a mládež, vzdělávání všech generací, posilování spolkových aktivit a jejich propojování s dalšími složkami a funkcemi města. Tato komplexní a kvalitní nabídka veřejných služeb a vyžití ve volném čase hraje roli nejen ve zvyšování rezidenčního potenciálu (tedy především je jedním z motivačních faktorů především pro mladé rodiny s dětmi pro usazování ve městě), ale také posiluje identifikaci obyvatel s městem a zdravý lokální patriotismus a může takto přispět ke zmírnění trendu odchodu lidí z města. Součástí rozvoje veřejných služeb a oživení města by měl být také důraz na vzdělávání všech generací. Právě posilování identifikace s městem (zdravého lokálního patriotismu) především u generace dětí, mládeže a mladých rodin je jedna z cest, jak zastavit odchod lidí z města. Svou roli pro usazování mladých rodin s dětmi hraje také kvalitní nabídka služeb.

Oživení centra města, především náměstí A. Němejce, předpokládá vznik a rozvoj nových služeb a atraktivit, které budou na náměstí umístěny a budou občany i návštěvníky motivovat k návštěvě centra města – náměstí se pro ně stane cílem. Součástí oživení náměstí A. Němejce je rovněž řešení funkce objektu bývalé základní školy. V neposlední řadě „oživení“ města předpokládá zvýšení estetické a funkční hodnoty náměstí, při zachování, revitalizaci a využití jeho památkových hodnot. Tyto komplexní aktivity jsou podmíněny aktivním přístupem města k řešení vlastnické struktury objektů na náměstí a systematickým přístupem k rozvoji jeho majetku.

3.3.4

Všestranná podpora rozvoje spolkového a komunitního života města, vč. propagace, osvěty a poradenství.

Pro kvalitní trávení volného času jsou, kromě technického zázemí, klíčové i organizace nabízející volnočasové aktivity. Zajištění a podpora jejich fungování je pro organizaci kvalitně tráveného volného času ve městě nezbytná. Cílem opatření je proto zajistit všestrannou podporu rozvoje spolkového života ve městě.