Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk

Testování webu

Odbor obecní živnostenský úřad a vnitřních věcí

Živnostenská oprávnění, občanské průkazy a cestovní doklady, evidence obyvatel, matrika, ověřování dokumenů, výpisy z veřejných rejstříků, Czech POINT ...


Na úseku obecní živnostenský úřad:

 • Zajišťuje a plní v rámci svého obvodu působnosti veškeré úkoly, vyplývající pro pověřené obecní úřady v přenesené působnosti ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, některých ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a jiných zákonů, zejména:
 • Vydává živnostenská oprávnění pro živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané, koncesované a provádí jejich změny, zrušení, přerušení a pozastavení.
 • Provádí živnostenskou kontrolu ve svém správním obvodu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona a souvisejících zákonů.
 • Spolupracuje s Českou obchodní inspekcí a provádí společné kontroly.
 • Je provozovatelem živnostenského rejstříku a vydává výpisy ze živnostenského rejstříku v působnosti celé České republiky.

Plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo:

 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
 • Vede evidenci zemědělských podnikatelů, vydává osvědčení o zápisu zemědělského podnikatele, provádí změny a vyřazení z evidence.
 • Vydává výpisy z informačního systému evidence zemědělského podnikatele v jeho správní působnosti.
 • Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech POINT.

Výkon státní správy na úseku občanských průkazů:

 • vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, občanských průkazů se strojově čitelnými údaji nebo občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
 • přijímání a zpracování žádostí o vydání občanského průkazu
 • kontrola správnosti údajů v žádosti a odstranění rozporů v údajích
 • předávání vyhotovených občanských průkazů občanům
 • vydávání potvrzení o občanských průkazech
 • rozhodování o skončení platnosti občanských průkazů
 • přijímání ohlášení o ztrátě, poškození, zničení, odcizení a nálezu občanského průkazu
 • přebírání občanských průkazů do úschovy
 • zadržení neplatných občanských průkazů
 • řešení přestupků na úseku občanských průkazů
 • vedení údajů o vydaných občanských průkazech
 • poskytování údajů z evidence občanských průkazů

Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů:

 • vydávání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
 • pořizování biometrických údajů
 • přijímání žádosti o vydání cestovních pasů
 • kontrola správnosti údajů v žádostech o vydání cestovních pasů a odstraňování rozporů v údajích
 • potvrzení správnosti nebo upřesnění údajů uváděných na žádostech o vydání cestovních pasů zaslaných prostřednictvím zastupitelských úřadů
 • kontrola funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji
 • přijímání ohlášení ztráty, odcizení, nálezu cestovních pasů
 • předávání vyhotovených cestovních pasů

Výkon státní správy na úseku matriční agendy:

 • vedení matričních knih, sbírek listin, druhopisů matričních knih a jejich aktualizace
 • provádění matričních zápisů v knihách manželství, úmrtí, narození v obvodu matričního úřadu
 • vydávání matričních dokladů, potvrzení o údajích z matričních knih a doslovných výpisů z matričních knih
 • provádění ověřování rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize pro použití v cizině
 • přijímání žádostí o uzavření manželství a zabezpečování výkonu obřadu uzavření manželství
 • přijímání oznámení soudů o rozvodech manželství a provádění zápisů v knihách manželství
 • přijímání oznámení o zpět vzetí příjmení po rozvodu manželství
 • vedení řízení o změně jména a příjmení
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti občanů k uzavření manželství v cizině
 • vydávání osvědčení k církevním sňatkům
 • přijímání žádostí o zápis do zvláštní matriky
 • provádění zápisů o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • provádění kontroly vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů ve správním obvodu

Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel:

 • provádění změny místa trvalého pobytu
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel
 • zapisování údajů do IS EO v rozsahu stanovené zákonem
 • správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Další výkon státní správy:

 • provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)
 • ověřování pravosti podpisu (legalizace)
 • vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech POINT

Odkaz na průvodce životními událostmi: https://pruvodce.gov.cz/ 

Osoby

Petr Gula

Živnostenský úřad

Veronika Nová

Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika

Jaroslava Voráčková

Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, matrika