Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Co dál po veřejném představení návrhu strategického plánu města

Co dál po veřejném představení návrhu strategického plánu města

Na společném veřejném představení návrhů Strategického plánu rozvoje města a koncepce Územního plánu Nepomuk dne 26. září zaznělo vedle samotných prezentací jejich zpracovatelů i několik cenných podnětů a návrhů od účastníků z řad veřejnosti, které budou zohledněny do finálních úprav dokumentů a pro

Z prezentovaných nejdůležitějších závěrů provedených analýz, které se staly východisky pro návrhové části obou provázaných plánů, mj. vyplývá, že se město musí zaměřit na podporu takových zásahů, které zvýší zájem obyvatel o pohyb a život ve městě. Na aktivity města pak mohou navázat aktivity podnikatelské, které využijí zvýšeného počtu osob a prodlouženého času, který tyto osoby stráví ve veřejném prostoru.

Díky zvolené formě kulatých stolů, kdy každý ze tří stolů zastupoval jeden z níže uvedených specifických cílů strategického plánu:

SC1: Nepomuk: město vyznačující se vysokou kvalitou svého fyzického prostředí, svých funkcí a služeb, které obyvatelům města i širšího regionu poskytuje.

SC2: Nepomuk / Nepomucko: atraktivní a živá destinace s historickou pamětí, kulturním dědictvím, pečující u svůj unikátní krajinný ráz a přírodní bohatství.

SC3: Nepomuk: spádové centrum regionu pro veřejné služby a občanskou vybavenost; dostupné a propojené se svým okolím; poskytující služby vysoké kvality se zřetelem na inovace a moderní trendy; město přátelské k malému a střednímu podnikání,

Blíže jsme o SC informovali zde

se mohlo osazenstvo každého stolu shodnout na těch nejzajímavějších podnětech, které u nich zazněly a které budou následně využity pro návrh podoby realizační fáze strategie. Mezi nejvíce „požadovanými“ lze zmínit např. cyklostezku na Nový rybník, lepší využití budovy staré školy na náměstí či vybudování sportovního a volnočasového areálu u ZŠ Nepomuk.

V návaznosti na finalizaci samotného strategického plánu započnou v průběhu října práce na tzv. akčním plánu, který doporučuje, které projekty by se měly v době platnosti plánu realizovat, a který  bude v nejbližších týdnech vytvářen na základě sběru projektových záměrů od oslovených místních aktérů.

Balík projektových záměrů pro další období v podobě tzv. „fiší“, které předloží město, ale také další relevantní subjekty, vytvoří  pilotní tzv. Zásobník projektů. Navazujícím krokem k vytvoření Akčního plánu bude pak hierarchizace obsažených projektů podle jejich významu a přínosu pro rozvoj města s ohledem na naplňování vize a cílů strategie, dostupnosti finančních zdrojů, jejich připravenosti a předpokládané časové realizaci.

Vedle toho v nejbližší době začnou ještě vznikat celkem tři tzv. Oborové koncepce, které budou v detailu rozpracovávat vybraná témata (např. cestovní ruch) Strategie města do konkrétních aktivit („strategických“ i doplňkových projektů), které povedou k naplnění cílů Koncepce, a tedy i Strategie města jako takové. Do jejich zpracování se bude možné zapojit opět formou pracovních skupin (podrobnosti budou zveřejněny).

Zatímco Akční plán formuluje, jaké projekty budou pro podporu naplňování Strategie implementovány v následujícím krátkodobém výhledu Oborová koncepce je dokumentem střednědobým. Pro zpracování oborových koncepcí bude základem také sběr projektů do zásobníku pro Akční plán, v jehož rámci budou identifikovány strategické projekty, které budou základem pro naplnění Strategie v oblastech vybraných pro oborové koncepce.

Zapojit do tvorby Akčního plánu města Nepomuk se můžete již nyní prostřednictvím vyplnění informací o projektovém záměru - zde.

Podrobnější informace z průběhu samotného  veřejného představení konaného 26.9.2017 přineseme v listopadových Nepomuckých novinách.

veřejné představení návrhu strategického plánu městaveřejné představení návrhu strategického plánu města

logo

Datum vložení: 5. 10. 2017 19:39
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2022 19:46