Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Ohrožení území

Krizové řízení

Krizovým řízením rozumíme souhrn řídících činností orgánů krizového řízení, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

Krizové situace

Za krizovou situaci označujeme mimořádnou událost, podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury, nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

Válečný stav
ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43, ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl.2
Vyhlašuje parlament, je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení
Doba trvání - není omezeno

Stav ohrožení
ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7
Vyhlašuje parlament na návrh vlády – je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy
Doba trvání - není omezeno

Nouzový stav
ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 5 a 6
Vyhlašuje vláda (předseda vlády)
v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost
Doba trvání - nejdéle 30 dnů

Stav nebezpečí
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhlašuje hejtman kraje, primátor hl. m. Prahy
Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury.
Doba trvání - nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

Krizové stavy (KS)

Krizová situace a krizový stav spolu vzájemně souvisí. Vyhlášení krizového stavu je závislé na existenci krizové situace. Pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, může hejtman kraje jako bezodkladné opatření vyhlásit stav nebezpečí. Hejtman kraje je za stavu nebezpečí oprávněn za účelem řešení konkrétní krizové situace nařídit krizová opatření. Orgány obce jsou povinny zajistit provedení krizových opatření v podmínkách obce.
 

Omezující opatření za KS
 

Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit:

• právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví
• vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada
• svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací
• právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého KS
• právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění
• právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.


Vláda v době trvání nouzového stavu je oprávněna

• nařídit evakuaci osob a majetku z vymezeného území
• zakázat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezených místech nebo území
• nařídit ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnou věcné prostředky (tyto povinnosti lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení)
• nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení, vyplývajícího z krizové situace
• nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny
• přijmout opatření k ochraně státních hranic, pobytu cizinců, oblast zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření
• nařídit přemístění osob ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice, nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici
• nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření
• nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce
• nařídit přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, pokud se podílejí na plnění krizových opatření
• zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče, kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče a o jejich výplatě

Vláda v době trvání stavu ohrožení státu je oprávněna dále nařídit

• omezení vstupu na území ČR osobám, které nejsou občany ČR
• omezení držení a nošení střelných zbraní a střeliva
• zvýšenou kontrolní činnost na úseku zabezpečení skladovaných střelných zbraní, střeliva, munice, výbušnin, nebezpečných chemických látek, apod.

Rozhodnutí o krizových opatřeních se zveřejňují v hromadných informačních prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.