Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Řešení životních situací

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Veškeré žádosti se podávají na uvedených úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami.

 

Na které instituci životní situaci řešit 

Žádosti se podávají  na podatelně MěÚ Nepomuk nebo v kancelářích odboru dopravy.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vlastní řízení řeší referenti odboru dopravy MěÚ Nepomuk.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formuláře jsou k dispozici:

 na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR www.mdcr.cz  a na odboru dopravy MěÚ Nepomuk:

-          žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla,

-          žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel,

-         žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel,

-         přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel,

-         žádost o zapsání-vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel,

-         žádost o povolení uzavírky silnice, místní komunikace,

-         žádost o povolení zvláštního užívání silnice, místní komunikace,

-         žádost o povolení provádět stavbu (terénní úpravy) v ochranném pásmu silnice,

-         žádost o povolení připojení sousední nemovitosti, místní komunikace, účelové komunikace,  

-         žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se platí v hotovosti v podatelně města Nepomuk, prostřednictvím složenky nebo převodním příkazem na číslo účtu 19-0725628399/0800, dle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích .

 

§ 37e, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů-poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

                (1) Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu 31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

                (2) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství 31g) ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

                Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

                (3) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 2 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla.

                (4) Poplatek podle odstavce 2 platí žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.

                (5) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb.Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním u zdejšího odboru dopravy. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.