Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Krizové orgány

Bezpečnostní rada

V souladu ustanovením zákona č. 240/2000 Sb., o Krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů zřídil starosta města Nepomuk „Bezpečnostní radu“ jako poradní orgán pro přípravu na krizové situace
a) Složení „Bezpečnostní rady ORP Nepomuk“ (BR)

 

Předseda BR
Starosta města
Členové
Místostarosta
 
Tajemník MěÚ
 
Zástupce PČR, KŘ policie Plzeňského kraje,
ÚO – Plzeň venkov
 
Zástupce HZS Plzeňského kraje, velitel požární stanice Nepomuk
 
Velitel JSDH Nepomuk
 
Zaměstnanec MěÚ Nepomuk -Tajemník BR

 

b) Bezpečnostní rada ORP projednává a posuzuje:
  • a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
  • b) krizový plán obce s rozšířenou působností,
  • c)  vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
  • d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností (ORP) na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP,
  • e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP,
  • f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu ORP,
  • g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu ORP, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
  • h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP na krizové situace a jejich řešení,
       

 

Krizový štáb

V souladu ustanovením zákona č. 240/2000 Sb., o Krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, zřídil starosta města Nepomuk „Krizový štáb obce s rozšířenou působností“ jako svůj pracovní orgán pro zajištění připravenosti na krizové situace.
Zákon č. 240/2000 Sb.
 
§ 18
Starosta obce s rozšířenou působností
 
(1) Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí.
(2) Starosta obce s rozšířenou působností řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Za tímto účelem
a) zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
b) organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a podílí se na jejich řešení,
c) schvaluje po projednání v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností krizový plán obce s rozšířenou působností,
d) vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje podle § 15 odst. 3.
(3) Starosta obce s rozšířenou působností dále
a) zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce,
b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností; správní úřady se sídlem na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,
c) plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení,
d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
 
(4) Úkoly starosty obce s rozšířenou působností plní na území hlavního města Prahy starosta městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy
 
 
§ 19
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
 
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále za účelem zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací
a) poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,
b) plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností,
c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,
d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,
e) vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů 10) odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace.
(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností za účelem plnění úkolů podle odstavce 1 zřizuje pracoviště krizového řízení.
(3) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní na území hlavního města Prahy úřad městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy
 
 
 
Orgány obce
 
§ 21
 
(1) Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací; ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.
(2) Starosta obce dále
a) za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán,
b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,
c) plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností,
d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
(3) V době krizového stavu starosta obce
a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,
b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
d) zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
 (4) Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.
 
 
§ 21a
 
(1) Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
a) organizuje přípravu obce na krizové situace,
b) poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,
c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,
d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází,
e) se podílí na zajištění veřejného pořádku,
f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení.
(2) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.
 
 
§ 22
 
(1) Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, 17) nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce.
(2) Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.
 
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
§12
(1) Krizový štáb kraje svolává hejtman a krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že
 a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,
 b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,
 c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).
 (2) Krizový štáb kraje nebo obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi nebo starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje nebo obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností (dále jen "stálá pracovní skupina").
 (3) Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.
 
§ 13
Složení krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností
 (1) Členy krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností jsou
 a) členové příslušné bezpečnostní rady,
 b) členové příslušné stálé pracovní skupiny.
 
 (2) Členy stálé pracovní skupiny jsou
 a) tajemník krizového štábu,
 b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému 11) a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
§ 14
 Společné ustanovení
 (1) Tajemníkem krizového štábu je tajemník příslušné bezpečnostní rady.
 (2) Pokud starosta obce zřídí k přípravě na krizové situace a jejich řešení krizový štáb obce, platí přiměřeně § 12 a 13.
 (3) Jednání bezpečnostní rady kraje a obce s rozšířenou působností se uskutečňuje nejméně dvakrát ročně.
(4) Organizační a administrativní podmínky pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu zajišťuje příslušné pracoviště krizového řízení.
 
 
 
 

Povodňová komise

Zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
 
§ 78
Povodňové orgány obcí
 
 (1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.
 
 (2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.
 
 (3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi
 a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
 b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
 c) provádějí povodňové prohlídky,
 d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
 e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,
 g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
 h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,
 k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
 m) vedou záznamy v povodňové knize.
 
 
 
§ 79
 
Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností
 
 (1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.
 
 (2) Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi
 a) potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 b) zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej správci povodí k odbornému stanovisku,
 c) organizují provádění povodňových prohlídek,
 d) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 e) organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,
 f) ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 g) organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky,
 h) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 i) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 j) využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky,
 k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
 l) spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 m) soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
n) vedou záznamy v povodňové knize.
 
Povodňová komise obce s rozšířenou působností Nepomuk
Složení pracovního štábu PK
funkce v PK
pracoviště – funkce, adresa, spojení
předseda, vedoucí pracovního štábu
starosta města Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, tel.: 371 519 714
místopředseda, člen pracovního štábu
místostarosta města Nepomuk, tel.: 371 519 713
 
tajemník PK, člen pracovního štábu
odb.referent odboru VŽP MěÚ Nepomuk, tel.: 371 519 725
člen pracovního štábu
vedoucí odboru VŽP MěÚ Nepomuk, tel.: 371 519 730

 

Základní složení PK (rozšířený pracovní štáb PK o níže uvedené členy)
funkce v PK
pracoviště – funkce, adresa, spojení
člen PK
pracovník Povodí Vltava, s.p.
Denisovo nábřeží 14, provozní úsek Úslava tel.: 377 307 379
člen PK
velitel OO Policie ČR v Nepomuku,
Nádražní 292, 335 01 Nepomuk
tel.: 974 326 730
člen PK
vedoucí odboru dopravy MěÚ Nepomuk,
tel.: 731 519 744
člen PK
zástupce HZS, požární stanice Nepomuk,
tel.: 950 335 162
člen PK
tajemník bezpečnostní rady ORP Nepomuk
tel.: 371 519 759

 

 
 Úplné složení PK (skládá se z pracovního štábu a základního složení PK rozšířeného o další níže uvedené členy)
funkce v PK
pracoviště – funkce, adresa, spojení
člen PK
jednatel firmy TESAS TOP s r. o.
Zelenohorská 403, 335 01 Nepomuk
tel.: 371 591 331
člen PK
Pracovnice KHS Plzeňského kraje,
Škrétova 15, 303 22 Plzeň
tel.: 377 155 244
člen PK
Správa toků – oblast povodí Vltava, Lesy ČR,
s.p., správa toků, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
tel. 377 243 217