Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Informace o životních situacích týkajících se povolování pozemních staveb nebo jejich změn, změn využití území, dělení nebo scelování pozemků, územních plánů

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č.413/2005 Sb. Lhůty dle tohoto ustanovení jsou 30 a 60 dní od zahájení řízení.

Od 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).

Umísťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Územní rozhodnutí je rozhodnutí o :

 • a) umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby„);
 • b) změně využití území;
 • c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území;
 • d) dělení nebo scelování pozemků;
 • e) ochranném pásmu;

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují:

 • a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací;
 • b) stožáry pro vlajky do výšky 8m;
 • c) povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
 • d) sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí, a související zařízení do celkové výšky 1,5 m;
 • e) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
 • f) bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást;
 • g) informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;
 • h) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím;
 • i) propustky na účelových komunikacích;
 • j) přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce;
 • k) signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách;
 • l) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní báňské správy podle horních předpisů;
 • m) cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi nebo divadlo;
 • n) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti;
 • o) označování budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou;

Rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují:

 • a) stavební úpravy;
 • b) udržovací práce

Územní souhlas postačí v případech :

 • a) staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2;
 • b) ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení;
 • c) staveb pro reklamu;
 • d) staveb umísťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí;
 • e) úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady;
 • f) skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu;
 • g) změn druhu pozemku o výměře do 300 m2;
 • h) změn staveb;

Oznámení o záměru v území obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.

K oznámení žadatel připojí:

 • a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení (je třeba doložit výpis z katastru nemovitostí; informace o parcelách není dostačující doklad);
 • b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů;
 • c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury;
 • d) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy;
 • e) souhlasy osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a b) (a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není.li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno) vyznačené rovněž v situačním výkresu.

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb.

K žádosti žadatel připojí:

 • a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení (je třeba doložit výpis z katastru nemovitostí; informace o parcelách není dostačující doklad);
 • b) rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních předpisů a závazná stanoviska;
 • c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury;
 • d) dokumentaci záměru;

Žádost o vydání územního rozhodnutí se podává na příslušném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v přílohách vyhl. č. 503/2006 Sb.

§ 103 odst. 1 Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

(pozor vyžadují územní souhlas příp. územní rozhodnutí)

a) budovy, a to

 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
 3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
 4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky;
 5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky;
 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;

Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,

b) technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání, a to

 1. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
 2. vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
 3. povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla;
 4. zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
 5. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;
 6. topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
 7. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;
 8. přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,

c) stožáry, antény a jiná zařízení, a to

 1. konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
 2. antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;
 3. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celk. výšky 1,5 m;
 4. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
 5. podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby;
 6. stožáry pro vlajky;
 7. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást;
 8. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2;
 9. informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2;
 10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích;
 11. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu 32) , popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou,

d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a to

 1. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m 3 určené výhradně pro odběr plynné fáze;
 2. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m 3 a do výšky 3 m;
 3. zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m 3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního předpisu 39);
 4. nádrže na vodu do 100 m 3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
 5. bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
 6. ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím 1);
 7. oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
 8. opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím,

e) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

f) terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to

 1. úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími 1);
 2. výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;
 3. skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 , které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí;
 4. odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;
 5. stavby mostních vah,

g) ostatní stavby a zařízení, a to

 1. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů;
 2. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo;
 3. přenosná zařízení, konstrukce a lešení;
 4. propustky na účelových komunikacích;
 5. výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat,

h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

§ 103 odst. 2 Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis – vyhl. č. 104/1997 Sb .

Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

( pozor vyžadují územně plánovací informaci nebo územní souhlas příp. územní rozhodnutí )

 • a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
 • b) podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem,
 • c) stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let,
 • d) stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 • e) větrné elektrárny do výšky 10 m,
 • f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,
 • g) stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
 • h) přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,
 • i) stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,
 • j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 písm.c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
 • k) výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 5,
 • l) cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,
 • m) antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,
 • n) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11)
 • o) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
 • p) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).

Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 2 stanovil.

Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis 40) .

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Všechny žádosti může podávat vlastník stavby, popř. jiná osoba která prokáže jiné právo ke stavbě (zástupce, nájemce, provozovatel …).