Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Řešení životní situace související s žádostí o územně plánovací informaci

Odbor výstavby a životního prostředí města Nepomuk poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o

  • a) podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace;
  • b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů;
  • c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů;

d) podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1 stavebního zákona) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Územně plánovací informace poskytují orgány územního plánování včetně stavebních úřadů vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace nebo příslušného rozhodnutí anebo opatření, které jim náleží.

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Obsahové náležitosti žádosti o územně plánovací informaci stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 503/2006 Sb.

Žádost o územně plánovací informaci se podává na příslušném formuláři, který je v příloze č. 1 vyhl. č. 503/2006 Sb. (http://www.mvcr.cz/).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Všechny žádosti může podávat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba která prokáže jiné právo k nemovitosti (zástupce, nájemce, provozovatel …).

Žadatelem může být fyzická osoba (starší 18 let, způsobilá k právním úkonům), fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Spolu se žádostí se předkládají doklady a náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádosti se podávají na úředních formulářích spolu s předepsanými přílohami.

Obsahové náležitosti formuláře jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.;

Tyto formuláře jsou zveřejněny na  – formuláře pro podání – odbor výstavby a životního prostředí.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádosti se podávají na podatelnu města Nepomuk nebo v kanceláři stavebního úřadu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vlastní řízení řeší referenti odboru výstavby a životního prostředí města Nepomuk jako stavebního úřadu pověřeného podle § 13 odst.1 písm.f) stavebního zákona.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost se podává na formuláři jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze vyhlášky č. 503/2006 Sb.;

Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách města Nepomuk a na odboru výstavby a životního prostředí města Nepomuk

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání územně plánovací informace není stanoven poplatek.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Od 1.1.2007 platí zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), který upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti informaci není přípustné podat odvolání.