Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk

Testování webu

Odbor vedení

Odbor vedení zahrnuje většinu agendy městské samosprávy, ale i další záležitosti: kancelář starosty, účtárnu, bytové hospodářství, stavební techniky, technické služby, Kulturní a informační centrum, Městskou knihovnu a také památkovou péči.


Vedení města

 • zajišťuje činnosti vyplývající mimojiné ze zákonů:
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • další zákony a nařízení

Krizové řízení

 • informace o krizovém řízení a ochraně obyvatel zde

 

Sekretariát

 • administrativní činnost
 • agenda DPH
 • vystavování faktur
 • zástup v pokladně

 

Památková péče

 • zpracovává vyjádření v řízení o prohlášení věci za kulturní památku a v řízení o zrušení prohlášení
 • vede seznam kulturních památek svých územních obvodů dle výpisů z ústředního seznamu kulturních památek české republiky
 • rozhoduje o opatřeních, která je vlastník kulturní památky povinen učinit, neplní-li povinnosti uvedené v zákoně č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky, zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu
 • vymezuje ochranná pásma nemovité památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí
 • vykonává státní stavební dozor při obnově kulturních památek z hlediska státní památkové péče
 • ukládá pokuty při porušení povinností fyzickými osobami, právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání podle zvláštních předpisů
 • pečuje o kulturní památky obce, kontroluje, zda vlastník kulturní památky plní uložené povinnosti
 • je pověřena administrací v souladu se zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu ministerstva kultury pro program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a k předložení vyhodnocení a vyúčtování akce obnovy
 • zajišťuje agendu válečných hrobů
 • evidence válečných hrobů  
 • důležité informace a odkazy v oblasti památkové péče
 • příručka vlastníka kulturní památky    
 • znalosti vlastníka kulturní památky 
 • seznam kulturních památek ve správním obvodu ORP Nepomuk
 • výpis památkově chráněných území ve správním obvodu ORP Nepomuk 
 • památková péče – rozcestník
 • legislativa
 • dotační tituly Ministerstva kultury ČR
 • podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
 • dotační tituly Krajského úřadu Plzeňského kraje
 • návody pro občany pro řešení situací v oblasti památkové péče
 • archeologie
 • Národní památkový ústav – https://www.npu.cz/cs
 • ústřední seznam nemovitých kulturních památek ČR – https://monumnet.npu.cz
 • seznam restaurátorů
 • územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni – https://www.npu.cz
 • informace o výsledcích kontrol provedených Městským úřadem Nepomuk, odborem vedení – kancelář starosty, úsek památková péče za rok 2014

 

Stavební technik

 • stavební údržba bytového a nebytového fondu
 • poptávka zakázek malého rozsahu
 • technický dozor investora
 • vyřizování stížností nájemníků

 

Investiční  technik

 • příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo části velkých investic
 • shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů
 • zpracovávání návrhů investičních plánů
 • příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce
 • provádění stavebního dozoru stavebníka
 • příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení

 

Mzdová účetní

 • zpracovávání mzdové a personální agendy

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM 

 • pořádá kulturní akce (Nepomucké trhy, přednášky, koncerty na Malé letní scéně a další ...)
 • administruje městský dotační program na podporu kultury
 • zahrnuje tyto další složky:

Redakce Nepomuckých novin a dalších městských sdělovacích prostředků

 • kompletně zajišťuje vydávání Nepomuckých novin vč. distribuce
 • přijímá inzerci ke zveřejnění v novinách a na webu
 • zajišťuje redakční práce na webových stránkách města
 • spravuje Facebookové stránky města a městský YouTube kanál

Městské muzeum a galerie

 • zajišťuje prohlídky muzejích expozic s výkladem a rovněž prohlídky v rodném domě Augustina Němejce
 • na objednání poskytuje badatelskou službu a spravuje muzejní depozitáře
 • realizuje pravidelné výstavy

Infocentrum

 • zajišťuje výlepovou službu plakátů. Komunikace s návštěvníky v českém a jednom cizím jazyce (osobně, telefonicky, e-mailem, poštou)
 • podávání a vyhledávání informací ze všech různých oblastí (turistické informace o službách, ubytování, stravování, tipech na výlet, zajímavých místech, přístupných památkových objektech, jejich otevírací doby, vyhledávání dopravního spojení, nabídky kulturních a sportovních akcí nejen v rámci regionu Nepomucko)
 • prodej publikací a suvenýrů, kopírování ve formátu A4 a A3 a předprodej vstupenek, tvorba nových propagačních materiálů
 • prezentace města a regionu na internetu, v různých publikacích, novinách a časopisech.
 • účast na veletrzích, vedení statistiky návštěvnosti
 • propagace kulturních akcí, rozvoz a výlep plakátů v Nepomuku a jeho okolí
 • tvorba kulturního servisu
 • účast na seminářích informačních center pořádaných Plzeňským krajským úřadem

Městská knihovna Nepomuk

 • Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby vymezené zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon).
 • Tyto služby zajišťujeme v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti
 • absenční a prezenční půjčování dokumentů – knih a periodik, za podmínek stanovených knihovním řádem
 • rezervace požadovaných dokumentů
 • objednávání knih z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • přístup k ON-LINE katalogům (možnost prodloužení výpůjček přes internet)
 • doplňování knihovního fondu o nové tituly
 • bibliograficko – informační služby
 • spolupráce se ZŠ a MŠ v Nepomuku i okolí
 • kopírovací služby
 • přístup k internetu
 • pravidelná týdenní upoutávka knižních novinek v místní kabelové televizi
 • bezbariérový přístup do budovy i v prostorách knihovny
 • Městská knihovna Nepomuk je od r. 2002 knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro 35 obsluhovaných místních knihoven.
 • Služby poskytované obsluhovaným knihovnám:
 • poradenská a konzultační činnost pro knihovny a jejich zřizovatele
 • statistika knihovnických činností
 • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
 • individuální zaškolování při práci s PC a Internetem
 • odborná pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
 • tvorba regionálního fondu, jeho distribuce a cirkulace
 • veřejný internet - počítač lze využít i k napsání a vytisknutí textů a obrázků

Školství

 • Zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti městského úřadu a předává jej krajskému úřadu.
 • Zpracovává  a předkládá  krajskému úřadu  rozbor hospodaření za školy  a školská zařízení v obvodu působnosti městského úřadu.
 • Připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským  úřadem a podle společných  pokynů Ministerstva školství a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního  rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu.
 • Zajišťuje  podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních  výkazů  za  školy  a  školská  zařízení zřizované v obvodu působnosti městského úřadu pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí.
 • Shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení  zřizované v  obvodu působnosti městského v termínech stanovených Ministerstvem školství a předává je krajskému úřadu a  Ministerstvu školství.
 • Připravuje platové výměry ředitelům mateřských, základních a uměleckých škol ke schválení radě, včetně veškerých podkladů a kritérií.
 • Vykonává agendu samosprávy pro příspěvkové organizace zřízené městem Nepomuk a připravuje podklady ke schválení radě města.
 • Kontaktní telefon: 371 519 742

Městská policie Nepomuk

 • Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vyhláškou města a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která jim umožňují odpovídajícím způsobem zasáhnout při jakémkoli porušení zákona i v rámci prevence.

Osoby

Ing. Ivana Šiftová

Tajemnice městského úřadu

Tomáš Chouň

Stavební a investiční technik

Ing. Petra Šašková

Kulturní a informační centrum

Petra Mašková

Sekretariát starosty
Telefon: +420 371 519 712
E-mail: sekretariat@urad-nepomuk.cz (petra.maskova@urad-nepomuk.cz)

Bc. Lukáš Mácha

Referent rozvoje systému veřejné správy

Mgr. Jana Berkovcová

Vedoucí oddělení školství a volnočasových aktivit

Miroslava Beníšková

Garant projektu Do Fénixu s důvěrou

Karolína Buriánová

Garant projektu Do Fénixu s důvěrou

Bc. Lucie Taušlová, DiS.

Městská policie, velitel Městské policie Nepomuk

Gabriela Černá

Městská policie, zástupce velitele Městské policie Nepomuk

Michal Šefl

Strážník MP Nepomuk
Mobil: +420 602 162 102 ((městská policie))
E-mail: seflmichal@urad-nepomuk.cz

Petr Schellong

Strážní MP Nepomuk