Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Příprava oborových koncepcí Strategického plánu

Příprava oborových koncepcí Strategického plánu

Zveme Vás na sérii pracovních setkání k celkem třem oborovým koncepcím, která proběhnou v sobotu 10. března 2018 od 10.00 hodin v zasedací síni nepomucké radnice. Jedná se o témata oživení náměstí, cestovní ruch a kulturu a o rozvoj volnočasových aktivit v oblasti sportu i kultury.

Oborové koncepce Strategického plánu

Příprava Strategického plánu rozvoje města spěje do finále. Doplňkovou součástí tohoto dokumentu budou i tři tzv. Oborové koncepce, dílčí strategie řešící v podrobnějším měřítku tři konkrétní, s ohledem na celou koncepci klíčová, témata. Tato témata nebyla stanovena dopředu, ale byla vybrána až po zpracování analytické části strategického plánu. Jedná se o oživení náměstí, cestovní ruch a kulturu a rozvoj volnočasových aktivit v oblasti sportu i kultury.

Zveme vás na sérii pracovních setkání k těmto třem oborovým koncepcím, která proběhnou v sobotu 10. března od 10.00 hodin v zasedací síni nepomucké radnice.

Strategický plán se zabývá městem a jeho rozvojem jako celkem. Pojmenovává silné i slabé stránky, snaží se nalézt cestu, jak čelit budoucím problémům a současně co nejefektivněji využít stávající potenciál.

Oborové koncepce mají být strategickými plány v malém. Jejich cílem je podrobněji uchopit témata, která byla v průběhu předchozích fází přípravy strategického plánu detekována jako zásadní či z hlediska potřebnosti koncepčních kroků jako nejvhodnější, k podrobnějšímu rozpracování. Jak zpracovatelé došli k vymezení právě těchto tří témat?

Z dotazníkových šetření, anket i pracovních setkání opakovaně vystupovaly jako zásadní problémy: chybějící obchody a služby, nízká kvalita stávajících a celkově „mrtvé“ náměstí, kde je přitom množství nevyužitých, či nedostatečně využitých, budov. Opakovaně byla uváděna ne zcela vhodná funkce bývalé školy, která jako depozitář ZČM představuje opět jen mrtvou stavbu. Stovky dětí i desítky dospělých, kteří ji dříve navštěvovali, jsou pryč. Zmiňována byla i nevyhovující kvalita parteru na náměstí, ať již z hlediska pochozích vlastností dlažby, organizace dopravy i parkování či z hlediska celkové neuspořádanosti, nejednotnosti a roztříštěnosti prostoru. Z analýz, které probíhaly souběžně, v rámci přípravy územního plánu, pak vyplynulo, že část obyvatel, zejména ze Dvorce, ale i ze sídliště, náměstí vlastně ani jako centrum města nevnímá. Na druhou stranu, pro množství dalších lidí je náměstí stále přirozeným centrem města a jiná lokalita mu v této funkci konkurovat ani zdaleka nemůže (s velkým odstupem má podobný potenciál okolí nádraží). Pokud má tedy Nepomuk žít, musí životem pulzovat i jeho srdce. Zcela přirozeně bylo tedy jako první pro rozpracování v rámci oborové koncepce zvoleno téma Oživení náměstí. 

Jako jedny z hlavních hodnot a kladů Nepomuka naopak zaznívaly malebnost a zachovalost okolní krajiny, relativně čisté životní prostředí, jedinečný ráz historického jádra města a v neposlední řadě bohatství zdejší historie, ať již ve formě kulturních fenoménů, jako je sv. Jan Nepomucký nebo Černí baroni, nebo hmotného památkového fondu. Infrastruktura v oblasti cestovního ruchu zde již také není zcela v plenkách, existují tu čtyři muzea či expozice, dvě naučné stezky, městem vedou tři cyklotrasy a množství turistických tras. Je zde pestrá, byť kapacitně nepříliš rozsáhlá, nabídka ubytování (od kempu, přes penziony, po tříhvězdičkový hotel). V sezóně se ve městě koná nikoliv zanedbatelné (a stále vzrůstající) množství kulturních a společenských akcí pro rozmanité cílové skupiny. Cestovní ruch tedy představuje doposud stále nedostatečně využitý potenciál rozvoje (či alespoň zastavení úpadku) města. Umístění Nepomucka na okraji plzeňské aglomerace, relativně velká vzdálenost od dálniční sítě, demografická a vzdělanostní struktura mikroregionu ani nenabízejí mnoho jiných šancí pro ekonomický rozmach. Rozvinutý segment cestovního ruchu může v neposlední řadě přispět i podstatnému rozšíření nabídky služeb, které zde scházejí (např. mnohokrát zmiňovaná cukrárna). Proto byly jako téma druhé oborové koncepce zvoleny právě Cestovní ruch a kultura. Kultura je zde vnímána především jako součást turistických atraktivit, jako důvod, proč přijet do Nepomuka. Tato oborová koncepce má zároveň – a to především – sloužit i jako praktický manuál pro městské Kulturní a informační centrum, aby jeho aktivity byly vzájemně co nejprovázanější a nejefektivnější.

Nepomuk se také vyznačuje relativně bohatým spolkovým životem. Ve srovnání s obdobně velkými sídly je zde nemalé množství neziskových organizací, které působí v mnoha oblastech. V prvé řadě je tu několik sportovních klubů s často skutečně masovou členskou základnou, dva hasičské sbory, ale i nemalé množství dalších spolků působících v oblasti umění, volnočasových aktivit i ochrany přírody nebo historického dědictví, ať již jde o nemovité památky nebo kuchyni našich babiček. Nemálo z těchto organizací nabízí i kroužky pro děti a mládež, pro některé z nich jde přímo o hlavní část činnosti. Také zde již pět let funguje volnočasové centrum s vcelku pestrou a bohatou nabídkou vzdělávacích i sportovních aktivit. Přestože v této oblasti převládá spíše spokojenost, což potvrzuje i únorová anketa na webových stránkách města, dotazníkové šetření ke strategickému plánu ukázalo, že za sportem vyjíždí mimo Nepomuk 45 % respondentů, a za kulturou dokonce 72 % (což bude jistě způsobené i tím, že zde není kino). Zpracovatelem strategického plánu bylo tedy navrženo, aby třetí oborovou koncepcí byla právě podpora volnočasových aktivit v oblasti sportu a kultury (tedy s primárním zaměřením na místní obyvatele a spolkovou činnost), přičemž by měla být navržena dosud chybějící koncepce dalšího rozvoje této celé oblasti života, obsahující mimo jiné i návrh informační a koordinační platformy.

Proč nebyla jako téma oborové koncepce zvolena například leckde zmiňovaná otázka zaměstnanosti? Zaprvé: nebyla, pro někoho možná překvapivě, v dotazníkových šetřeních uváděna jako nejpalčivější problém. Zadruhé: je zde sice nedostatečná nabídka zejména kvalifikovanějších pracovních pozic, ale současně je zde ze strany zaměstnavatelů nenasycená poptávka po pracovnících (ovšem často s jinou kvalifikací, než nabízí místní pracovní trh). Celkově pak Nepomucko patří v celorepublikovém srovnání mezi regiony s opravdu malou nezaměstnaností. Není tedy pravděpodobné, a zkušenosti posledních dvaceti let to jen potvrzují, že by se k nám hrnul nějaký velký investor. Naopak oživení centra města a rozvoj cestovního ruchu mohou generovat nová pracovní místa a podnikatelské příležitosti, a tím přispět i k řešení tohoto problému.

Pokud chcete svými zkušenostmi, názory či postřehy přispět k tvorbě zmíněných oborových koncepcí, udělejte si druhou březnovou sobotu čas. Přijďte nám pomoci udělat z Nepomuka lepší místo k životu!

 Pavel Kroupa, místostarosta

 Harmonogram pracovních setkání:

  • 10:00 – Podpora spolkových aktivit v oblasti sportu, kultury a volného času
  • 12:00 – pauza na občerstvení/oběd
  • 13:00 – Oživení náměstí
  • 15:00 – Cestovní ruch a kultura

 

Strategický plán rozvoje města Nepomuk zpracovává společnost Royal Haskoning DHV Czech Republic s.r.o.

logo

Další informace ke Strategickému plánu - strategie.nepomuk.cz

Datum vložení: 27. 2. 2018 19:38
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2022 19:39