Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Odbor dopravy

Registrace vozidel, řidičské průkazy, přestupky, zvlášní užívaní komunikací, speciální stavební úřad, úsekové měření rychlosti...


Vedoucí

 • registrace autoškol
 • žádost o vydání registrace k provozování autoškoly
 • doklad osvědčující právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše nebo k řidičskému trenažeru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým vozidlům
 • platná profesní osvědčení osob, které budou provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění
 • živnostenský list nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, zřizovací listina
 • registrace taxislužby
 • koncesní listina
 • technický průkaz vozidla taxislužby

 

 • vymáhání pohledávek
 • zprávy o pověsti občanů

 

Silniční hospodářství

 • činnost speciálního stavebního úřadu pro silnice dle stavebního zákona
 • regulace cizí stavební činnosti v silničních ochranných pásmech 
 • souhlas vlastníka pozemku
 • souhlas Policie ČR, dopravní inspektorát Plzeň-jih
 • projektová dokumentace (situace) s vyznačením stavby
 • výpis z katastru nemovitostí
 • plná moc v případě zastoupení

 

 • povolování zvláštního užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikacích a veřejně přístupných komunikacích v Nepomuku a Dvorci (zvláštní užívání = umísťování reklamních zařízení, umísťování, skládání a nakládání materiálů, nesloužících k opravám pozemní komunikace, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování, provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení, audiovizuální tvorba, umístění inženýrských sítí a podzemních vedení všeho druhu, pořádání sportovních, kulturních, náboženských a jiných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výjimečné užití komunikace pásovými vozidly Armády ČR nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi)
 • kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku žadatele, občanský průkaz
 • potřebná část projektové dokumentace (situace s vyznačením místa, způsobu a rozsahu zvláštního užívání komunikace
 • stavební povolení, jedná-li se o stavební práce
 • plná moc v případě zastoupení

 

 • povolování uzavírek a objížděk silnic II. a III. třídy a místních komunikacích a veřejně přístupných komunikacích v Nepomuku a Dvorci
 • grafické znázornění trasy objížďky
 • harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací, pokud je požadovaná doba trvání objížďky delší než tři dny a týká-li se stavebních prací)
 • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy
 • kopie živnostenského listu nebo výpisu obchodního rejstříku, občanský průkaz
 • plná moc v případě zastoupení

 

 • stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • kopie živnostenského listu nebo výpisu obchodního rejstříku, občanský průkaz
 • plná moc v případě zastoupení
 • písemné stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Plzeň-jih

 

 • ukládání opatření na odstranění pevných překážek ze II. a III. třídy a místních komunikacích a veřejně přístupných komunikacích v Nepomuku a Dvorci
 • výkon odborného státního dozoru nad pozemními komunikacemi

 

Evidence řidičů

Nově od 01.07.2018 k žádostem o vydání řidičského průkazu a kartám digitálního tachografu nepotřebujete fotografii, budete vyfoceni na místě nebo bude použita fotka z jiných registrů. Papírová fotografie je potřeba na mezinárodní řidičský průkaz. Nově se změna bydliště nehlásí a nový řidičský průkaz již tento údaj neobsahuje.


1) Udělení a rozšíření řidičského oprávnění

 • žádost o přijetí k výuce a výcviku (záznam o zkouškách z odborné způsobilosti), Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • občanský průkaz
 • správní poplatek, viz. tabulka níže

2) Uplynutí doby platnosti nebo v případě, že je řidičský průkaz neplatný

                - řidičský průkaz

                - občanský průkaz

                - správní poplatek v případě zrychlené verze „BLESK“, viz. tabulka níže

3) Vydání duplikátu řidičského průkazu

                - platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

                - správní poplatek, viz. tabulka níže

 - vydává se v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

4) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

- vydává se v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení platného řidičského průkazu, platí po dobu 30 dnů a to pouze na území České republiky

5) Vydání mezinárodního řidičského průkazu

                - občanský průkaz

                - platný řidičský průkaz

                - 1x fotografie 35x45mm

                - správní poplatek, viz. tabulka níže

6) Vydání karty řidiče v systému digitální tachograf

                - občanský průkaz

                - řidičský průkaz

- správní poplatek, viz. tabulka níže

7) Vydání karty vozidla (podniku) v systému digitální tachograf

                - živnostenský list nebo výpis OR (nebo úředně ověřená kopie)

                - občanský průkaz, zmocnění v případě zastoupení

                - správní poplatek, viz. tabulka níže

8) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

9) Změny údajů v ŘP (harmonizační kódy, změna příjmení, profesní způsobilost)

10) Bodový systém

11) Zdravotní způsobilost

12) Výpisy z Evidenční karty řidiče a z bodového hodnocení řidiče

13) Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem mimo EU nebo řidičského průkazu členského     státu EU

  

Poplatky                                                                          Kč

Výměna řidičského průkazu po uplynutí jeho platnosti                              zdarma

Vydání nového řidičského průkazu                                                                    200,-

Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě (do 5 pracovních dnů)               700,-

Mezinárodní řidičský průkaz                                                                                50,-

Vydání paměťové karty do digitálního tachografu                                       700,-

Změna údajů v řidičském průkazu                                                                   200,-

 

Evidence vozidel

 • přihlášení vozidla do registru silničních vozidel (již provozované vozidlo):
 • přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
 • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
 • osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla
 • odhlášení silničního vozidla ve velkém technickém průkazu na nového provozovatele na pověřeném úřadě původního provozovatele
 • platná pravidelná technická kontrola
 • protokol o evidenční kontrole ve stanici STK
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 • tabulky registrační značky – pokud se musí vyměnit (tabulky RZ z jiného kraje)
 • kartičku měření emisí pokud byla k vozidlu vydána
 • souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele (leasingová společnost apod.)
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list

 

 • přihlášení vozidla do registru silničních vozidel (nové vozidlo):
 • přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel
 • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
 • kupní smlouvu nebo fakturu od vozidla, popř. leasingovou smlouvu
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
 • souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele (leasingová společnost apod.)
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list

 

 • trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel:
 • žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
 • osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla vydaný pověřenou firmou
 • tabulky registrační značky
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
 • souhlas vlastníka k trvalému vyřazení vozidla z registru vozidel (leasingová společnost apod.)

 

 • dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel:
 • žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
 • osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla
 • čisté a nepoškozené tabulky registrační značky
 • prohlášení, že dočasně vyřazované vozidlo není odstaveno na veřejné komunikaci a není nebezpečným odpadem
 • souhlas vlastníka k dočasnému vyřazení vozidla z registru vozidel (leasingová společnost apod.)
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list

 

 • žádost o zápis změn údajů:
 • žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
 • osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list
 • podklady opravňující zápis změn údajů (protokol STK, potvrzení akreditovaného zástupce, atd.)
 • souhlas vlastníka k zápisu změn údajů (leasingová společnost apod.)

 

 • Schválení technické způsobilosti vozidla (dovoz vozidla ze zahraničí):
 • žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
 • doklad o schválení technické způsobilosti vozidla ze země původu (velký a malý technický průkaz ze zemně původu)
 • kupní smlouvu vozidla
 • technický protokol ze stanice STK
 • příloha technického protokolu ze stanice STK
 • protokol o měření emisí vozidla + karta měření emisí
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z odchodního rejstříku, živnostenský list

Přestupky

úsekové měření - BESIP

úsekové měření - BESIP

Základní informace k úsekovému měření a nejčastější otázky:

Ustanovení § 125f zákona o silničním provozu:

→ Odst. 1 – Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 zákona o silničním provozu nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

→ Odst. 2 – Provozovatel vozidla za přestupek odpovídá, pokud:

 1. porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
 2. porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
 3. porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu. (Pozn.: V případě, že porušení pravidel by mělo za následek dopravní nehodu, je důkazní břemeno vždy na straně provozovatele, nikoliv správního orgánu!)

 Ustanovení § 125h zákona o silničním provozu:

→ Odst. 1 – Správní orgán bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

 1. jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
 2. totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladů pro zahájení řízení o přestupku, a
 3. porušení pravidel je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

→ Odst. 3 – Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy podle odst. 1.

 → Odst. 6 – Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může správnímu orgánu, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odst. 3.

Provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá pouze ve dvou případech přesně stanovených zákonem (liberační důvody):

Ustanovení § 125f odst. 6 zákona o silničním provozu:

Provozovatel vozidla za přestupek podle odst. 1 neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před spácháním přestupku

 1. bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
 2. podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

V případě, že řidič vozidla nebude prokazatelně zjištěn, za porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích odpovídá provozovatel vozidla. V praxi to tedy znamená, že provozovatel vozidla má za provoz vozidla tzv. objektivní odpovědnost, a to bez ohledu na zavinění.

Nejčastější dotazy

Jak je to s bodovým postihem za přestupek provozovatele vozidla?

Jestliže provozovatel vozidla na základě obdržené výzvy určenou částku v zákonem stanovené 15-ti denní lhůtě uhradí, nejsou mu připisovány žádné body, ani se přestupek nezapisuje do žádné evidence. Nejedná se totiž o správní trest za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla.

Jestliže po obdržení výzvy ve stanovené lhůtě zaplatím určenou částku, budu mít záznam v kartě řidiče?

Ne. V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o správní trest za přestupek řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla. Takový přestupek se nezapisuje do žádné evidence. Ustanovení § 125h odstavce 5 zákona o silničním provozu stanoví, že pokud je uhrazená určená částka připsána na účet správního orgánu nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc přestupku odloží. Podmínkou je však připsání určené částky na účet správního orgánu v zákonné 15-ti denní lhůtě ode dne doručení výzvy.

Jak se počítá lhůta splatnosti určené částky?

Počítání lhůt upravuje § 40 zákona č. 500/2004 Sb., správního řád – lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení, 15. den ode dne doručení již musí být platba připsána na účet správního orgánu, neboť je-li připsána později, vzniká úřadu ze zákona povinnost vrátit platbu plátci. Je však třeba počítat také s tím, že i když si adresát uloženou písemnost (např. na poště) nevyzvedne, písemnost se ze zákona považuje za doručenou desátým dnem ode dne jejího připravení k vyzvednutí (ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu) a začíná běžet 15-ti denní lhůta splatnosti určené částky.

Nemohl jsem si vyzvednout zásilku s výzvou k zaplacení určené částky na poště…

Ustanovení § 24 odstavce 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, říká, že jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty – nastává tzv. fikce doručení. Při doručování je poštovním doručovatelem oddělena část dodejky, kde je uvedeno poučení ve smyslu ustanovení § 41 správního řádu, které doručovatel po neúspěšném pokusu o doručení písemnosti vloží do poštovní schránky adresáta. Pokud provozovatel svou nepřítomnost v místě bydliště správnímu orgánu řádně doloží a splní všechny podmínky stanovené v § 41 správního řádu, včetně provedení zmeškaného úkonu, je možné, že mu bude zmeškaný úkon prominut. To ovšem platí pouze v případě, že provozovatel hodlá věc řešit zaplacením určené částky, anebo má zájem sdělit osobu řidiče. Každá taková žádost se posuzuje podle konkrétních skutkových okolností a není možné paušálně předem konstatovat, za kterých okolností bude žádosti vyhověno a jaké okolnosti mohou způsobit její zamítnutí.

Zaplatil jsem určenou částku až po uplynutí patnáctidenní lhůty, popřípadě mohu ještě zaplatit, i když už doba splatnosti uplynula?

Pokud je určená částka uhrazena po datu splatnosti, správní orgán má zákonnou povinnost ji plátci vrátit. Ustanovení § 125h odst. 7 zákona o silničním provozu totiž výslovně stanoví, že pokud je určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla (plátci). Pouze v odůvodněných případech je možné podat žádost o prominutí zmeškání úkonu (viz výše - § 41 správního řádu) a zároveň určenou částku zaplatit. Aby mohl správní orgán zmeškaný úkon prominout, musí podatel řádně prokázat, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. S podáním žádosti je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se správní orgán takovou žádostí nezabývá – v tomto případě musí tedy podatel spolu s podáním žádosti uhradit určenou částku. Je pak na správním posouzení správního orgánu, zda je možné žádosti vyhovět. Případem, kdy žadateli po splnění podmínek může být vyhověno, je pobyt účastníka řízení v zahraničí (pracovní cesta, dovolená), kdy po návratu do místa bydliště zjistí, že mu byla doručena výzva k zaplacení určené částky, již uplynula doba splatnosti a účastník věc neprodleně řeší.

Jakým způsobem mohu zaplatit určenou částku?

Určenou částku lze zaplatit poukázáním na účet, jehož číslo naleznete v obdržené výzvě, a to bezhotovostním převodem, anebo ji lze uhradit na poště poštovní poukázkou. Při jakémkoli způsobu platby je vždy nezbytné správně uvést variabilní symbol. Je také možné určenou částku, opět s uvedením variabilního symbolu, zaplatit hotově na podatelně Městského úřadu Nepomuk.

Všechny údaje potřebné pro platební styk jsou výrazně uvedeny ve výzvě k uhrazení určené částky. Doporučujeme před odesláním platby důkladně zkontrolovat veškeré platební údaje, především číslo účtu a variabilní symbol.

Nechci zaplatit určenou částku, ale mám zájem oznámit řidiče, který vozidlo řídil. Stačí jeho údaje jednoduše zaslat e-mailem?

Ne. Jedná se o podání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Aby takové podání bylo možné použít pro účely správního řízení, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 správního řádu:

(1) Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.

(2) Z podání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která jej činí.

(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě (pozn.: prostřednictvím datové schránky, či za použití uznávaného elektronického podpisu). Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

(5) Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo. Ke sdělení údajů řidiče má provozovatel vozidla možnost využít přiloženého formuláře, který je Městským úřadem Hranice rozesílán spolu s výzvou k zaplacení určené částky. Ten po pečlivém doplnění všech položek splňuje všechny náležitosti podání.

Správní orgán závěrem této odpovědi upozorňuje, že sdělení údajů o osobě řidiče, která měla dle provozovatele vozidla v době přestupku vozidlo řídit, rozhodně neznamená, že následně nemůže být s provozovatelem vozidla zahájeno správní řízení pro přestupek podle ustanovení § 125f odstavce 1 zákona o silničním provozu. Může se stát, že správní orgán řízení o přestupku s osobou, která měla vozidlo řídit, nezahájí a věc odloží, případně zahájené řízení zastaví. (Věc se odloží, pokud správní orgán nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě. Řízení o přestupku se zastaví, jestliže správní orgán údajnému řidiči spáchání přestupku neprokáže.) V těchto případech potom správní orgán zahájí správní řízení pro přestupek s provozovatelem vozidla na základě jeho objektivní odpovědnosti.

Jaký správní trest hrozí řidiči?

Pokud bude osoba řidiče jednoznačně zjištěna, správní orgán ve správním řízení uloží tomuto řidiči na základě ustanovení § 125c odst. 5 zákona o silničním provozu:

 - pokutu ve výši 1 500 Kč až 2 500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h;

- pokutu ve výši 2 500 Kč až 5 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více a dále dle ustanovení § 125c odst. 6 písm. c) bod 1 zákona o silničním provozu zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od jednoho měsíce až do šesti měsíců v případě, že řidič vozidla přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát;

- pokutu ve výši 5 000 až 10 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více a dále dle ustanovení § 125c odst. 6 písm. b) zákona o silničním provozu zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu od 6 měsíců až do jednoho roku.

Porušení pravidel spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 40 km/h je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Řidiči vozidla BUDOU připsány body a přestupkové jednání BUDE zaznamenáno do evidenční karty řidiče.

Jaký správní trest hrozí provozovateli vozidla v případě, že osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna?

Jestliže osoba řidiče nebude jednoznačně zjištěna a správní orgán zahájí správní řízení s provozovatelem vozidla, bude provozovateli na základě ustanovení § 125c odst. 5 zákona o silničním provozu uložena:

- pokuta ve výši 1 500 Kč až 2 500 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h;

- pokuta ve výši 2 500 Kč až 5 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více;

- pokuta ve výši 5 000 až 10 000 Kč v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci 40 km/h a více.

Porušení pravidel spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 40 km/h je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Provozovateli vozidla NEBUDOU připsány žádné body, NEBUDE mu uložen žádný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a přestupkové jednání NEBUDE zaznamenáno v žádné evidenci.

Mohu se zprostit odpovědnosti za přestupek provozovatele vozidla podle ustanovení § 125h odstavce 1 zákona o silničním provozu?

Ano, avšak výhradně jen v zákonem stanovených případech – liberační důvody vymezuje ustanovení § 125f odstavce 6 zákona o silničním provozu (viz. shora - základní informace).

Jakým způsobem mohu oznámit řidiče vozidla?

Provozovatel vozidla obdrží vždy spolu s výzvou k uhrazení určené částky formulář, do kterého vyplní údaje potřebné k určení totožnosti řidiče a podepsaný formulář zašle správnímu orgánu, a to buď prostřednictvím poštovního doručovatele, prostřednictvím své datové schránky, anebo na elektronickou adresu úřadu (podatelna@urad-nepomuk.cz). Pokud však formulář zasílá na elektronickou adresu úřadu, musí toto podání vždy opatřit uznávaným elektronickým podpisem, jinak podání nebude přijato.

Mám k dispozici uznávaný elektronický podpis, mohu oznámení údajů řidiče zaslat elektronicky na e-mailovou adresu některého z pracovníků správního orgánu?

Ne. K takovému podání slouží výlučně elektronická podatelna podatelna@urad-nepomuk.cz, neboť e-mailové adresy jednotlivých pracovníků, stejně jako jejich telefonní čísla, slouží k orientační a informativní formě komunikace. Tu ovšem správní řád nezná a nelze ji proto použít pro účely správního řízení.

Jaké údaje k osobě řidiče musím uvést?

Aby mohla být osoba řidiče jednoznačně identifikována, je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození (případně rodné číslo) a adresu trvalého pobytu, eventuálně adresu pro doručování. Na základě oznámených údajů správní orgán vyzve osobu řidiče k podání vysvětlení ve věci.

Co nastane, jestliže řidič, jehož údaje jsem oznámil správnímu orgánu, nebude vyzvedávat poštu, nebude reagovat na výzvy správního orgánu, anebo se ke spáchání přestupku nepřizná?

Pokud řidič bude pro správní orgán nedostupným, nebude reagovat na výzvy, anebo nepřizná, že se předmětného přestupku skutečně dopustil, nebude tedy osoba řidiče jednoznačně určena, správní orgán řízení o přestupku řidiče nezahájí a věc odloží, protože nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájit řízení proti určité osobě. Následně pak bude zahájeno řízení o přestupku s provozovatelem vozidla na základě jeho objektivní odpovědnosti.

Musím oznámit totožnost řidiče, anebo mám právo nevypovídat?

Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresu místa trvalého pobytu, adresu pro doručování). Přesto však provozovatel nemusí tyto údaje o osobě řidiče sdělit správnímu orgánu. Pokud údaje řidiče provozovatel sdělí, správní orgán povede řízení o přestupku s osobou řidiče. Může se však stát, že se bude jednat o osobu tzv. „vzdálenou“ (např. cizinec), či správní orgán řidiči, jehož údaje provozovatel oznámil, spáchání přestupku neprokáže, anebo vůbec nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě. Správní orgán pak řízení o přestupku proti takové osobě odloží, popřípadě zastaví, a následně zahájí řízení o přestupku s provozovatelem vozidla pro přestupek dle ustanovení § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu na základě objektivní odpovědnosti provozovatele.

Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu.

Ve smyslu § 2 písm. b) zákona o silničním provozu je provozovatelem vozidla vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel. Pokud tedy správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a přestupek tedy nebude možné vyřídit s určitou osobou, odpovídá za přestupek provozovatel vozidla uvedený v registru silničních vozidel a uloženou pokutu pak následně může vymáhat po skutečném pachateli přestupku v občanskoprávním řízení.

Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky.

Je třeba správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti a pobytu nájemce. Pokud však správní orgán nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, věc odloží a následně zahájí řízení o přestupku s provozovatelem vozidla, který uloženou pokutu následně může vymáhat po skutečném pachateli přestupku v občanskoprávním řízení (na podkladě např. výpůjční smlouvy). Nejedná se však o pravidlo, neboť správní orgán hodnotí každý případ samostatně podle konkrétních okolností. I když provozovatel sdělí údaje o osobě řidiče – např. cizince (osoba vzdálená), správní orgán může dojít k závěru, že nelze v dohledné době očekávat, že by bylo reálně možné s označenou osobou zahájit řízení o přestupku, jelikož by to bylo v rozporu s účelem zákona. V takovém případě správní orgán věc odloží a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla dle ustanovení § 125f zákona o silničním provozu, a to na základě jeho objektivní odpovědnosti.

Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru silničních vozidel.

Tuto skutečnost je třeba písemně oznámit správnímu orgánu, který je místně příslušný pro přeregistraci vozidla, případně doložit listinou a provést spolu s novým vlastníkem vozidla řádný převod (přeregistraci), aby se věc v budoucnu neopakovala. Správní orgán nicméně bude pokračovat ve zjišťování skutečné osoby řidiče. Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a tudíž s ním nebude moci přestupek vyřídit, věc přestupku odloží a zahájí řízení o přestupku provozovatele vozidla, který je ke dni spáchání přestupku veden jako provozovatel vozidla v registru silničních vozidel. Zákon o silničním provozu je v tomto ohledu nekompromisní a v ustanovení § 2 písm. b) jednoznačně stanoví, že osobou provozovatele je osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

Vozidlo je prodáno, postačí zaslat kopii kupní smlouvy?

Ne. Jestliže nebude zjištěn skutečný řidič vozidla, který v době spáchání přestupku vozidlo řídil, a přestupek s ním tudíž nebude vyřízen, pak za přestupek odpovídá provozovatel vozidla. To znamená osoba, která je ke dni spáchání přestupku jako provozovatel vozidla evidována v registru silničních vozidel. Viz také bod „Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel“.

Zkušební komisař


Osoby

Roman Rout

Registr řidičů

Petr Windšedl

Odborný referent odboru dopravy, dopravní přestupky

Tomáš Hora

Odborný referent odboru dopravy, úsekové měření rychlosti

Kateřina Slachová

Odborný referent odboru dopravy, úsekové měření rychlosti

Ing. Martina Batovcová-mateřská dovolená

Vedoucí odboru dopravy, silniční hospodářství

Bc. Renáta Kratochvílová

Odborný referent odboru dopravy, dopravní přestupky

Eva Holá

Referent odboru dopravy, úsekové měření rychlosti

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30