Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk

Testování webu

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce, pomoc v nouzi ...


Sociálně-právní ochrana dětí

 • vede základní a pomocnou evidenci v agendě péče o rodinu a děti
 • provádí šetření v rodině a bydlišti dítěte, škole, pracovišti dítěte, dále ve zdravotnickém, školském zařízení, získává informace o dítěti a jeho rodině, spolupracuje s jinými státními a obecními úřady
 • navrhuje soudu vydání předběžného opatření o umístění nezletilého do náhradní výchovy, poskytuje soudu součinnost při výkonu tohoto rozhodnutí
 • sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
 • na základě požadavků soudů podává zprávy o výchovných poměrech nezletilých dětí a navrhuje opatření ve věcech jejich další výchovy
 • navrhuje a provádí výchovná opatření (napomenutí, dohled, omezení) a sleduje jejich účinnost
 • zastupuje nezletilé u soudu v postavení opatrovníka (§ 37 odst.2 zákona o rodině)
 • poskytuje poradenskou pomoc rodičům, dětem a těhotným ženám v jejich obtížných rodinných, sociálních a osobních situacích
 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • vyhledává ohrožené děti; pracuje s dětmi, na kterých byl spáchán trestný čin
 • účastní se trestního a přestupkového řízení proti mladistvým
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť
 • podává podněty na zahájení soudních řízení ve věcech ústavní výchovy, zbavení (omezení) rodičovských práv
 • podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů (osob odpovědných za výchovu dítěte) při podezření spáchání trestného činu proti dítěti
 • podává návrhy na zahájení soudního řízení ve věcech určení otcovství k nezletilému dítěti
 • zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem o rodině
 • zpracovává ucelenou agendu náhradní rodinné péče, přijímá žádosti fyzických osob, které mají zájem stát se pěstouny
 • navštěvuje klienty v zařízeních pro výkon trestu odnětí svobody
 • zajišťuje platné osobní doklady společensky nepřizpůsobivým občanům
 • napomáhá osobám kontaktovat úřady práce, zdravotní pojišťovny, azylové domy apod.
 • spolupracuje se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní výchova
 • spolupracuje s občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi
 • vyhovuje dožádání jiných městských úřadů a přešetřuje na dožádání poměry nezletilého dítěte
 • vykonává úkony spojené s funkcí opatrovníka a poručníka
 • situaci dítěte narozeného mimo manželství a pomoc matce dítěte narozeného mimo manželství (problematiku dítěte z neúplných rodin)
 • ochrana dítěte při úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem
 • řeší účelovou pomoc rodině a mladistvým
 • zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení
 • podává návrhy na přiznání škody za poškozené dítě orgánům činným v trestním řízení
 • vykonává funkci opatrovníka i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině
 • ukládá správním rozhodnutím rodičům (jiným odpovědným osobám) povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud dětem není zajištěna odborná pomoc
 • vykonávání nepřetržité pohotovosti dle § 95 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, která je zajišťována k realizaci § 76a (předběžné opatření) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění § 16 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Nepomuk má dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů zpracovány "Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany". Tyto Standardy jsou uloženy u vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nepomuk

ORP Nepomuk má zprácovány Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany (1.55 MB)

Sociální práce, sociální kurátor

 • zabezpečuje výkon činnosti sociálního pracovníka pro:
 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby žijící rizikovým způsobem života
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácích násilí
 • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • osoba nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • imigranty
 • rodiny s dětmi (spolupracuje s orgánem SPOD)
 • zajišťuje platné osobní doklady společensky nepřizpůsobivým občanům
 • napomáhá hledat odpovídající zaměstnání a s tím související evidence na Úřadu práce
 • v případě problémů s bydlením napomáhá zajišťovat ubytování
 • informuje jak a kde požádat o dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory
 • zprostředkovává kontakt s rodinou
 • pomáhá při jednání s různými institucemi
 • navštěvuje klienty v zařízeních VTOS
 • sociální práce s problémovými skupinami
 • prevence negativních jevů
 • práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením
 • vede evidenci občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám k řešení jejich situace (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů)
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • vydává a vede podrobnou evidenci vydaných parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7)
 • doklady nutné k vyzvednutí označení O 7
 • občanský průkaz zdravotně postižené osoby
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • 1 fotografii 35×45 mm

Romský poradce

 • sledování situace romské komunity
 • spolupráce s koordinátorem pro romské záležitosti KÚPK
 • zajišťování komunikaci a snaha omezit komunikativních bariéry vznikající při jednání na úřadech popř. mezi jednotlivými skupinami

Protidrogový koordinátor

 • protidrogová politika v regionu
 • odborné práce souvisejících s prevencí drogových závislostí
 • organizace a koordinace preventivních protidrogových akcí v regionu

 

Řešení životních situací

Důležité odkazy

·         Pomoc obětem domácího násilí – https://www.116006.cz

·         Člověk v tísni – https://www.cvtplzen.cz

Osoby

Ing. Jaroslav Somolík

  Ing. Jaroslav Somolík
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, romský poradce, protidrogový koordinátor

Mgr. Marcela Silovská

Náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež

Petra Járová

Sociálně právní ochrana dětí

Bc. Simona Kristová

Sociálně právní ochrana dětí

Eva Staňková, DiS.

Sociální práce, sociální kuratela